IMG_1323

 

 1. Головна рада Партії

 

 • У період між З’їздами керівництво Партією здійснює Головна рада Партії.
 • Кількісний склад Головної ради Партії визначає З’їзд Партії за поданням Голови Партії.
 • Головну раду Партії очолює Голова Партії за посадою.
 • Повноваження Головної ради Партії.
  • Головна рада Партії у межах своїх повноважень:
 • організовує виконання рішень З’їздів Партії та Голови Партії;
 • у період між З’їздами Партії визначає напрямки діяльності Партії;
 • має право скликати чергові та позачергові З’їзди Партії;
 • встановлює норму представництва територіальних організацій Партії на день прийняття рішення про скликання З’їзду Партії для обрання делегатів З’їзду Партії;
 • за поданням Голови Партії визначає кількість та обирає із свого складу заступникiв Голови Партiї;
 • звертається до З’їзду Партії з поданням про виключення Голови Партії, Голови та членів Контрольно-ревізійної комісії, членів Головної ради Партії із членів Партії або відкликання вказаних осіб із займаних ними посад;
 • погоджує проведення чергових та позачергових конференцій територіальних організацій Партії; погоджує порядок денний конференцій територіальних організацій Партії;
 • за поданням Голови Партії приймає рішення про участь Партії у місцевих виборах та дає згоду територіальним та місцевим організаціям Партії на участь у місцевих виборах на відповідній території;
 • приймає рішення про утворення територіальних, місцевих організацій Партії, затверджує рішення установчих конференцій територіальних організацій Партії, установчих зборів про створення місцевих організацій Партії та координує їх роботу;
 • приймає рішення про надання територіальним організаціям Партії статусу юридичної особи;
 • приймає рішення про припинення діяльності територіальних, місцевих організацій Партії;
 • припиняє повноваження рад територіальних та місцевих організацій Партії або окремих їх членів;
 • за поданням Голови Партії припиняє повноваження голови територіальної, місцевої, первинної організації Партії та покладає виконання обов’язків Голови територіальної, місцевої, первинної організації Партії на іншу особу;
 • зупиняє дію будь-якого рішення конференцій територіальних організацій Партії, рішень зборів місцевих та первинних організацій Партії та звертається до З’їзду Партії із поданням про зміну або скасування відповідного рішення;
 • за поданням Голови Партії чи Голови Контрольно-ревізійної комісії скасовує або змінює будь-яке рішення рад територіальних, місцевих організацій Партії, а також будь-яке рішення голів територіальних, місцевих та первинних організацій Партії;
 • затверджує, вносить зміни та скасовує внутрішні документи, що регламентують діяльність Партії,  територіальних, місцевих та первинних організацій Партії якщо інше прямо не передбачено цим Статутом;
 • приймає у члени Партії у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;
 • виключає з Партії за дії, несумісні з цим Статутом та програмними документами Партії, будь-якого члена Партії, окрім Голови Партії, Заступника Голови Партії, членів Головної ради Партії, Голови та членів Контрольно-ревізійної комісії, у порядку та на умовах, визначених цим Статутом;
 • створює постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи Партії, визначає їх компетенцію та затверджує структуру, призначає та звільняє їх керівників, визначає їх склад;
 • надає Голові Партії рекомендації щодо участі Партії у політичному процесі в Україні;
 • за поданням Голови Партії визначає порядок формування більшості чи переходу в опозицію народних депутатів, що представляють Партію у Верховній Раді України;
 • обговорює та надає Голові Партії пропозиції щодо формування виборчих списків для участі Партії у виборах до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад;
 • затверджує зразки партійного квитка, символіку Партії;
 • приймає рішення про заснування засобів масової інформації, призначає та звільняє їх керівників;
 • організовує наукове забезпечення діяльності Партії та проведення партійних обговорень;
 • затверджує відповідні інструкції, положення та інші документи, що регламентують діяльність відповідних центральних органів Партії;
 • приймає до розгляду та вирішує будь-яке інше питання, що стосується діяльності Партії, окрім питань, вирішення яких віднесено до повноважень З’їзду Партії та Голови Партії.
  • Головна рада Партії може делегувати частину своїх повноважень Голові Партії.
 • Засідання Головної ради Партії та її рішення.
  • Головна рада Партії приймає рішення на своїх засіданнях або шляхом опитування її членів.
  • Засідання Головної ради Партії скликаються Головою Партії не менше ніж один раз на шість місяців і є правомочними, якщо на них присутні більше половини від її кількісного складу.
  • Рішення Головної ради Партії є прийнятим, якщо за нього проголосувала більше, ніж половина присутніх на засіданні членів Головної ради Партії.
  • Головна рад Партії може делегувати виконавчому органу Партії  свої повноваження у частині забезпечення виконання рішень керівних органів Партії.