IMG_1323

 1. Структура Партiї, порядок утворення, діяльності та компетенцiя її органiв

 

 • Партiя самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, форми та методи дiяльностi, керуючись цим Статутом та чинним законодавством. Територiальнi, мiсцевi та первинні органiзацiї Партiї утворюються i дiють згiдно з адмiнiстративно-територiальним устроєм України. Їхня дiяльнiсть поширюється на територiю вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць.
 • Всi партiйнi організації, органи Партiї у своїй дiяльностi керуються Статутом, Програмою Партiї та іншими програмними документами Партії.

 

 1. Центральнi керівні, контролюючі органи та керівні особи Партії

 

 • До центральних керівних органів Партії належать:
  • Зїзд Партії.
  • Головна рада Партії.
 • Керівною особою Партії є Голова Партії.
 • Центральним контролюючим органом Партії є Контрольно-ревізійна комісія.

 

 1. З’їзд Партії

 

 • З’їзд Партії є вищим керівним органом Партії, який вирішує основні питання діяльності Партії.
 • Для участі у З’їзді Партії на конференціях територіальних організацій Партії з числа їх членів обираються особи (надалі – делегати З’їзду) у кількості, що визначається згідно з нормами представництва, встановленими Головною Радою Партії.
 • З’їзд Партії є правомочним, якщо для участі в ньому зареєструвалися більше, ніж половина делегатів З’їзду, обраних з більшості територіальних організацій Партії.
 • Порядок та черговість скликання З’їзду Партії.
  • Черговий З’їзд Партії скликається Головою Партії або Головною Радою Партії не рідше, ніж один раз на два календарних роки.
  • Позачерговий З’їзд Партії скликається за рішенням Голови Партії та/або Головної ради Партії у разі необхідності оперативного вирішення питань діяльності Партії, що виникли в період між черговими З’їздами Партії.
  • Позачерговий З’їзд Партії також скликається за рішенням Голови Партії та/або Головної ради Партії на вимогу конференцій не менше, ніж однієї третьої від загальної кількості територіальних організацій Партії.
  • У разі проведення позачергового З’їзду Партії до утворення та реєстрації територіальних організацій Партії, делегатами такого позачергового З’їзду Партії є учасники установчого З’їзду, що підтверджується реєстром делегатів з особистими підписами членів Партії – делегатів позачергового З’їзду. Реєстр делегатів є невід’ємною частиною протоколу позачергового З’їзду. Позачерговий З’їзд, який проводиться до утворення та реєстрації територіальних організацій Партії, вважається правомочним у разі присутності більше двох третин учасників установчого З’їзду.
  • Орган або особа, що скликає З’їзд Партії встановлює дату його проведення, попередній порядок денний та норму представництва делегатів від територіальних організацій Партії на З’їзд.
 • Повноваження З’їзду Партії.
  • З’їзд Партії:
 • затверджує Статут Партії та вносить до нього зміни та доповнення;
 • обирає Голову Партії;
 • має право за поданням Головної ради Партії виключити Голову Партії з членів Партії або відкликати із займаної посади за дії, несумісні з цим Статутом та Програмою Партії;
 • затверджує Програму Партії та інші програмні документи Партії, вносить зміни та доповнення до них;
 • за поданням Голови Партії визначає кількісний склад Головної ради Партії;
 • за поданням Голови Партії обирає та відкликає із займаних посад членів Головної ради Партії;
 • за поданням Голови Партії визначає кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії Партії;
 • за поданням Голови Партії обирає Голову Контрольно-ревізійної комісії Партії, членів Контрольно-ревізійної комісії Партії та відкликає їх із займаних посад;
 • за поданням Голови Партії визначає політику Партії, стратегію її діяльності;
 • за поданням Голови Партії приймає заяви, звернення та резолюції з питань основних сфер життя України;
 • має право приймати громадян України у члени Партії, має право за поданням Головної ради Партії виключити з Партії членів Головної ради Партії, Голову та членів Контрольно-ревізійної комісії, інших членів Партії у порядку, передбаченому цим Статутом;
 • за поданням Голови Партії приймає рішення про участь у виборчому процесі в Україні у порядку, встановленому чинним законодавством України, у тому числі висуває кандидатів у народні депутати України та затверджує виборчий список Партії або приймає рішення про утворення виборчого блоку з іншими політичними партіями чи підтримку інших політичних партій на виборах;
 • за поданням Голови Партії та/або Головної ради Партії висуває кандидата від Партії на пост Президента України або приймає рішення про підтримку іншої кандидатури;
 • за поданням Голови Партії приймає рішення щодо рекомендування кандидатур до обрання (призначення) на вищі державні посади (керівництва Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та судів) або делегує вказане право Головній раді Партії;
 • розглядає звіти Голови Партії, Головної ради Партії, Контрольно-ревізійної комісії та ухвалює відповідні рішення за результатами їх розгляду;
 • приймає рішення про реорганізацію Партії;
 • встановлює розмір квот, що визначає мінімальний рівеньпредставництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Парті у загальнодержавному окрузі, що має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
 • приймає рішення про ліквідацію (саморозпуск) Партії. У разі прийняття такого рішення визначає чисельність Ліквідаційної комісії та обирає її членів;
 • приймає до розгляду та вирішує будь-яке інше питання, що стосується діяльності Партії;
  • Зїзд Партії може делегувати частину своїх повноважень Гловній раді Партії.
 • Рішення З’їзду Партії.
  • Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у З’їзді Партії, окрім тих випадків, коли З’їзд Партії визначить іншу процедуру та окрім рішень, для прийняття яких необхідна кваліфікована більшість, згідно з цим Статутом.
  • Рішення З’їзду Партії приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж три чверті від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у З’їзді Партії, з наступних питань:
 • обрання та відкликання з займаної посади Голови Партії;
 • виключення Голови Партії із членів Партії;
 • внесення змін та доповнень до Статуту Партії і Програми Партії;
 • припинення діяльності Партії.

 

 

 1. Заступники Голови Партії

 

 • Обираються Головною Радою Партiї з її членiв за поданням Голови Партiї.
 • Вiдповiдають за окремi напрямки партiйної дiяльностi.
 • Виконують доручення Голови Партiї.

 

 1. Контрольно-ревізійна комісія

 

 • Контролюючим органом Партії є Контрольно-ревізійна комісія, що діє на підставі цього Статуту.
  • Метою діяльності Контрольно-ревізійної комісії є:
 • виявлення та реагування на факти порушення партійної дисципліни;
 • перевірка відповідності цьому Статуту, програмним документам та рішенням керівних органів Партії – дій посадових осіб керівних органів Партії та її організацій, депутатів рад всіх рівнів, обраних від Партії, та посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, обраних чи призначених за ініціативою Партії;
 • попередження та виявлення фактів політичної корупції;
 • контроль за прозорістю формування та використання фондів Партії.
  • Контрольно-ревізійну комісію очолює Голова, який обирається Зїздом Партії за поданням Голови Партії строком на п’ять років. Голова Контрольно-ревізійної комісії може бути відкликаний з посади Зїздом Партії за поданням Голови Партії.
   • Голова Контрольно-ревізійної комісії у межах своїх повноважень:
  • затверджує Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції штатних працівників Контрольно-ревізійної комісії;
  • скликає та організовує засідання Контрольно-ревізійної комісії, головує на них;
  • вимагає пояснення від посадових осіб органів Партії (окрім Голови Партії), територіальних, місцевих, первинних організацій Партії та членів Партії стосовно обставин діяльності Партії;
  • очолює та здійснює поточне керівництво діяльністю Контрольно-ревізійної комісії, реалізовує всі повноваження вказаного органу;
  • бере участь у засіданнях будь-яких органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії;
  • витребовує будь-які документи у органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії, які стосуються діяльності Партії;
  • у межах статутних повноважень підписує документи з питань, що належать до компетенції Контрольно-ревізійної комісії та є обов’язковими для виконання всіма органами Партії та її членами;
  • координує роботу контрольних комісій (контролерів) територіальних та місцевих організацій;

 

 • Контрольно-ревізійна комісія у межах своїх повноважень:
 • розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та вносить свої рекомендації щодо них керівним органам Партії;
 • перевіряє виконання бюджету керівними органами Партії, територіальними, місцевими, первинними організаціями Партії;
 • розглядає заяви про порушення членами Партії, територіальними, місцевими, первинними організаціями Партії або їх керівними чи контролюючими органами норм цього Статуту та програмних документів Партії; вносить пропозиції з цього приводу Голові Партії та Головній раді Партії;
 • аналізує публічні заяви та виступи, дії та голосування депутатів Верховної Ради України, представників центральних органів державної виконавчої влади, які рекомендовані Партією, на предмет їх відповідності цьому Статуту, програмним документам Партії та рішенням керівних органів Партії; готує висновки та пропозиції Голові Партії з цих питань;
 • здійснює контроль за відповідністю рішень органів Партії, територіальних, місцевих, первинних організацій Партії цьому Статуту та програмним документам Партії;
 • готує для З’їзду Партії, Голови Партії, Головної ради Партії висновки за результатами попереднього розгляду скарг на рішення керівних органів Партії щодо членів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії;
 • перевіряє факти недотримання партійної дисципліни членами Партії, посадовими особами керівних органів Партії та її організацій, депутатами всіх рівнів та посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, обраними (призначеними) за списками Партії; готує висновки, подання та пропозиції Голові Партії з цих питань;
 • готує керівним органам Партії висновки для розгляду ними питань, пов’язаних з відкликанням із займаних посад посадових осіб керівних органів Партії, чи виключенням їх з Партії;
 • за дорученням З’їзду Партії, Голови Партії, за поданням Головної ради Партії, чи з власної ініціативи здійснює перевірку діяльності керівних органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії та за результатами такої перевірки готує Голові Партії подання щодо доцільності зупинення повноважень або відкликання із займаних посад окремих посадових осіб керівних органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії;
 • звітує перед З’їздом Партії та Головою Партії про результати своєї діяльності.
 • для виконання власних повноважень може залучати третіх осіб (фахівців у галузі права, бухгалтерського та податкового обліку тощо) на підставі окремих правочинів;
 • проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Партії, територіальних, місцевих, первинних організацій Партії;
 • проводить ревізію фінансово-господарської діяльності заснованих Партією засобів масової інформації;
 • вносить подання, що є обов’язковими для розгляду керівними органами Партії.

 

 

 

 

 

 1. Строк повноважень членів центральних керівних,

контролюючого органів та керівних осіб Партії

 

 • Голова Партії обирається на строк 5 років, але може бути відкликаний з займаної ним посади у порядку, визначеному цим Статутом, З’їздом Партії.
 • Строк повноважень членів центральних органів Партії, які за цим Статутом обираються на посади З’їздом Партії, становить п’ять років з моменту їх обрання.
 • Строк повноважень інших членів центральних органів Партії визначається цим Статутом.
 • Строк повноважень кожної такої особи закінчується з моменту обрання на її посаду іншої особи.

 

 1. Виконавчий орган Партії

 

 • З метою виконання рішень керівних органів Партії Голова Партії створює виконавчий орган Партії, призначає його керівника, а також затверджує Положення про виконавчий орган Партії.

 

 1. Територіальні організації Партії

 

 • Територіальними організаціями Партії є територіальна організація в Автономній Республіці Крим, обласні та організації Партії в містах Києві та Севастополі.
 • Територіальна організація Партії в Автономній Республіці Крим складається з районних та міських організацій Партії.
 • Обласна територіальна організація Партії складається з районних та міських організацій Партії.
 • Створення територіальних організацій Партії.
  • Територіальні організації Партії створюються на установчих конференціях на підставі відповідного рішення Головної ради Партії.
  • Рішення установчих конференцій про створення територіальних організацій Партії набувають чинності після затвердження їх Головною радою Партії.
  • Створені та зареєстровані у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом, територіальні організації Партії не мають статусу юридичної особи.
  • За рішенням Головної ради Партії, територіальні організації Партії  можуть набути статусу юридичної особи, отримати  печатку та штамп зі своїм найменуванням та відкрити поточний або інший рахунок.
  • В разі набуття статусу юридичної особи, територіальні організації Партії можуть мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення статутних завдань партії.
  • Територіальні організації Партії, які мають статус юридичної особи, ведуть у встановленому порядку фінансовий облік, звітність.
  • Правовий статус територіальної організації Партії визначається чинним законодавством України, цим Статутом.
 • Повноваження територіальних організацій Партії.
  • Територіальні організації Партії у межах своїх повноважень:
 • організують виконання цього Статуту, програмних документів Партії, рішень керівних органів Партії та керівних органів територіальних організацій Партії;
 • координують діяльність місцевих організацій Партії, що входять до їх складу;
 • виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, реалізують їх;
 • за попередньою згодою Головної ради Партії співпрацюють із іншими політичними партіями, їх блоками, громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • у порядку, визначеному Головною радою Партії, організують виборчі кампанії Партії на відповідній території;
 • за попередньою згодою Головної ради Партії висувають кандидатів на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • здійснюють інші повноваження, визначені цим Статутом.
  • Органи та керівні особи територіальної організації Партії.
   • Органами територіальної організації Партії є керівні органи та контролюючий орган територіальної організації Партії.
   • Керівними органами територіальної організації Партії є: конференція, рада територіальної організації Партії.
   • Керівною особою територіальної організації Партії є голова територіальної організації Партії.
   • Контролюючим органом територіальної організації Партії є контрольна комісія (контролер) територіальної організації Партії.
   • Органи, керівні особи територіальної організації Партії та контролюючий орган територіальної організації Партії діють в межах повноважень, визначених цим Статутом та рішенням керівних органів Партії.
  • Конференції територіальної організації Партії.
   • Конференція територіальної організації Партії є вищим керівним органом територіальної організації Партії.
   • Чергова конференція територіальної організації Партії скликається радою територіальної організації Партії не рідше, ніж один раз на один календарний рік.
   • Позачергові конференції територіальної організації Партії можуть бути скликані за вимогою Головної ради Партії, ради територіальної організації Партії та/або не менше, ніж однієї третьої від кількості місцевих організацій Партії, що входять до складу територіальної організації Партії.
   • Чергові та позачергові конференції територіальної організації Партії можуть відбуватися виключно за наявності попереднього погодження Головної ради Партії. Порядок денний таких конференцій визначається радою територіальної організації Партії за погодженням із Головною радою Партії.
   • Чергові та позачергові конференції територіальної організації Партії є правомочними, якщо для участі у них зареєструвалися більше, ніж половина делегатів, обраних від районних, районних у містах, міських організацій Партії.
   • Делегати конференції обираються зборами місцевих організацій Партії. Норми представництва делегатів конференції від місцевих організацій Партії встановлюються радою територіальної організації Партії за попереднім погодженням із Головною радою Партії.
   • Якщо на момент проведення конференції територіальної організації Партії не має зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій Партії, що входять до її складу, та не має можливості обрати делегатів від місцевих організацій Партії, Конференція територіальної організації Партії є правомочною у разі присутності 2/3 членів територіальної організаці Партії.
   • Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у конференції територіальної організації Партії.
  • Повноваження конференції територіальної організації Партії.
   • Конференція територіальної організації Партії:
  • за поданням Голови Партії обирає Голову територіальної організації Партії, кількісний та персональний склад ради територіальної організації Партії. Це рішення набуває чинності після затвердження його Головою Партії.
  • заслуховує та затверджує звіти ради територіальної організації Партії та Голови територіальної організації Партії;
  • згідно зі встановленими Головною Радою Партії нормами представництва територіальних організацій Партії, обирає делегатів від відповідної територіальної організації Партії на З’їзд Партії;
  • за попереднім погодженням із Головною радою Партії у разі проведення виборів до органів місцевого самоврядування затверджує кандидата, список кандидатів, від Партії для їхньої участі у виборах за відповідним виборчим округом або приймає рішення про утворення виборчого блоку з іншими місцевими організаціями політичних партій чи підтримку місцевих організацій інших політичних партій;
  • вносить подання до Головної ради Партії про необхідність виключення з Партії осіб за дії, несумісні із цим Статутом або програмними документами Партії;
  • вирішує інші найважливіші питання діяльності територіальної організації Партії.
   • Рада  територіальної організації Партії.
    • У період між конференціями територіальної організації Партії діяльністю територіальної організації Партії керує рада територіальної організації Партії у межах повноважень та у порядку, визначених цим Статутом.
    • Кількісний та персональний склад ради територіальної організації Партії обирається конференцією територіальної організації Партії за поданням Голови Партії.
    • Рішення щодо затвердження кількісного та персонального складу ради територіальної організації Партії затверджуються Головою Партії.
    • Строк повноважень членів ради територіальної організації Партії становить три роки.
    • Повноваження ради територіальної організації Партії або окремого (-их) члена (-ів) ради територіальної організації Партії можуть бути достроково припинені за рішенням Головної ради Партії.
    • Рішення ради територіальної організації Партії приймаються на її засіданнях, які скликаються головою територіальної організації не рідше, ніж один раз на шість місяців. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів ради територіальної організації.
   • Повноваження ради  територіальної організації Партії.
    • Рада територіальної організації Партії у межах своїх повноважень:
   • за попередньою згодою Головної ради Партії скликає конференції територіальної організації Партії та визначає норми представництва на конференціях для тих місцевих організацій, які входять до складу відповідної територіальної організації Партії;
   • попередньо погоджує питання про утворення та припинення діяльності первинних організацій, координує їх діяльність;
   • створює постійні або тимчасові робочі та консультативно-дорадчі органи територіальної організації Партії, визначає їх компетенцію та затверджує структуру, призначає та звільняє їх керівників, визначає їх склад;
   • розглядає заяви про вступ до Партії та заяви членів Партії про припинення членства у Партії; приймає рішення з цих питань;
   • приймає рішення про внесення подання до Головної ради Партії про необхідність виключення з Партії осіб за дії, несумісні із цим Статутом або програмними документами Партії;
   • приймає рішення про внесення подання до Головної ради Партії про зміну або скасування рішень Голови територіальної організації Партії, а також рішень керівних органів місцевих організацій Партії, які входять до складу відповідної територіальної організації Партії;
   • у межах та в порядку, визначених Головною радою Партії, розпоряджається коштами та майном територіальної організації Партії;
   • звітує перед керівними органами Партії та членами територіальної організації Партії про результати своєї діяльності;
   • за поданням голови територіальної організації Партії розглядає питання щодо скасування чи зміни будь-якого рішення ради місцевої організації Партії, голови місцевої, первинної організацій Партії;
   • вирішує інші питання діяльності територіальної організації Партії у межах повноважень, визначених цим Статутом та рішеннями керівних органів Партії.
    • Голова  територіальної організації Партії.
     • Голова територіальної організації Партії керує діяльністю територіальної організації Партії у період між конференціями територіальної організації Партії та засіданнями ради територіальної організації Партії.
     • Голова територіальної організації Партії  входить до складу ради територіальної організації Партії  за посадою та головує на її засіданнях.
     • Голова територіальної організації Партії обирається за поданням Голови Партії на конференції територіальної організації Партії. Рішення про обрання Голови територіальної організації Партії затверджується Головою Партії.
     • Строк повноважень Голови територіальної організації Партії становить три роки.
    • Повноваження Голови територіальної організації Партії.
     • Голова територіальної організації Партії у межах своїх повноважень:
    • здійснює поточне керівництво діяльністю територіальної організації Партії;
    • представляє територіальну організацію Партії у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;
    • робить заяви від імені територіальної організації Партії та від імені ради територіальної організації Партії;
    • скликає та організовує засідання ради територіальної організації Партії, головує на них;
    • здійснює оперативне керівництво місцевими організаціями Партії, що входять до складу відповідної територіальної організації Партії, координує їхню діяльність;
    • здійснює загальне керівництво робочими органами територіальної організації Партії;
    • несе відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території територіальної організації Партії, звітує перед керівними органами Партії та територіальної організації Партії про свою діяльність;
    • вносить до зборів місцевих організацій Партії погоджені Головою Партії подання про обрання кількісного та персонального складу рад місцевих організацій Партії;
    • вносить до зборів місцевих організацій Партії погоджені Головою Партії подання про обрання голів місцевих організацій Партії;
    • зупиняє дію будь-якого рішення ради місцевої організації Партії, а також будь-яке рішення голови місцевої, первинної організацій Партії та не пізніше десяти днів з моменту прийняття відповідного рішення звертається до ради територіальної організації Партії з поданням щодо зміни або скасування відповідного рішення;
    • погоджує подання голови місцевої організації Партії про обрання голови первинної організації Партії;
    • вирішує інші питання діяльності територіальної організації Партії у межах повноважень, визначених цим Статутом, та інших повноважень, наданих йому відповідно до цього Статуту.
     • Виконавчий орган територіальної організації Партії.
      • З метою забезпечення діяльності керівних органів територіальної організації Партії у складі такої організації за рішенням голови територіальної організації Партії створюється виконавчий орган територіальної організації Партії. Виконавчий орган територіальної організації Партії діє на підставі цього Статуту.
     • Контрольна комісія (контролер) територіальної організації Партії.
      • З метою контролю за діяльністю органів територіальної організації Партії у складі територіальної організації Партії може бути створено контрольну комісію або призначено контролера територіальної організації Партії. У разі створення контрольної комісії територіальної організації Партії, або призначення контролера територіальної організації Партії, така комісія або контролер діють на підставі Положення, яке затверджується Контрольно-ревізійною комісією.

 

 1. Місцеві організації Партії

 

 • Місцевими організаціями Партії є районні, міські, районні у містах організації Партії.
 • Порядок створення місцевих організацій Партії.
  • Місцеві організації Партії створюються на установчих зборах за рішенням Головної ради Партії.
  • Створені та зареєстровані у визначеному цим Статутом порядку місцеві організації Партії не мають статусу юридичної особи. Місцеві організації Партії діють на підставі цього Статуту та рішень керівних органів Партії.
  • За рішенням Головної ради Партії, місцеві організації Партії можуть набути статусу юридичної особи, отримати  печатку та штамп зі своїм найменуванням та відкрити поточний або інший рахунок.
  • В разі набуття статусу юридичної особи, місцеві організації Партії можуть мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення статутних завдань партії.
  • Місцеві організації Партії, які мають статус юридичної особи, ведуть у встановленому порядку фінансовий облік, звітність.
 • Повноваження місцевої організацій Партії.
  • Місцеві організації Партії у межах своїх повноважень:
 • організують виконання цього Статуту, програмних документів Партії, рішень керівних органів Партії, керівних органів територіальної організації Партії, до складу яких входить відповідна місцева організація Партія, та керівних органів цієї місцевої організації Партії;
 • координують роботу первинних організацій Партії, що входять до їх складу;
 • виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, реалізують їх;
 • за попередньою згодою Головної ради Партії співпрацюють із іншими політичними партіями, їх блоками, громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • у порядку, визначеному територіальною організацією Партії та погодженому Головною радою Партії, організують виборчі кампанії Партії на відповідній території;
 • висувають кандидатів на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого самоврядування за попередньою згодою ради територіальної організації Партії та Головною радою Партії;
 • можуть вирішувати інші питання, що стосуються діяльності Партії на відповідній території, у межах повноважень, визначених цим Статутом.
  • Органи та керівні особи місцевої організації Партії.
   • Органами місцевої організації Партії є керівні органи та контролюючий орган місцевої організації Партії.
   • Керівними органами місцевої організації Партії є: збори, рада місцевої організації Партії.
   • Керівною особою місцевої організації Партії є голова місцевої організації Партії.
   • Контролюючим органом місцевої організації Партії є контрольна комісія (контролер) місцевої організації Партії.
   • Керівні органи, керівна особа місцевої організації Партії та контролюючий орган місцевої організації Партії діють в межах повноважень, визначених цим Статутом.
  • Збори місцевої організації Партії.
   • Збори місцевої організації Партії є вищим керівним органом місцевої організації Партії.
   • Чергові збори місцевої організації Партії скликаються радою місцевої організації Партії не рідше, ніж один раз на один календарний рік.
   • Позачергові збори місцевої організації Партії можуть бути скликані за вимогою Головною радою Партії, ради територіальної організації Партії, ради місцевої організації Партії та/або не менше, ніж однієї третьої від кількості первинних організацій Партії, що входять до складу місцевої організації Партії.
   • Чергові та позачергові збори місцевої організації Партії можуть відбуватися виключно за наявності попереднього погодження ради територіальної організації Партії. Порядок денний таких зборів визначається радою місцевої організації Партії за погодженням ради територіальної організації Партії.
   • Чергові та позачергові збори місцевої організації Партії є правомочними, якщо для участі у них зареєструвалися більше, ніж половина членів місцевої організації Партії.
  • Повноваження зборів (конференції) місцевої організації Партії.
   • Збори місцевої організації Партії:
  • за поданням голови територіальної організації Партії, обирають Голову місцевої організації Партії, кількісний та персональний склад ради місцевої організації Партії, рішення про обрання яких погоджується Головою партії;
  • заслуховують та затверджують звіти ради місцевої організації Партії та голови місцевої організації Партії;
  • згідно зі встановленими радою територіальної організації Партії нормами представництва місцевої організації Партії, обирають делегатів від відповідної місцевої організації Партії на конференцію територіальної організації Партії;
  • за попереднім погодженням з радою територіальної організації Партії, затвердженим Головною радою Партії, у разі виборів до органів місцевого самоврядування затверджують кандидата, список кандидатів, від Партії для їхньої участі у виборах за відповідним виборчим округом або приймають рішення про створення виборчого блоку з іншими місцевими організаціями політичних партій чи підтримку місцевих організацій інших політичних партій;
  • вирішують інші найважливіші питання діяльності місцевої організації Партії.
   • Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у зборах місцевої організації Партії.
  • Рада  місцевої організації Партії.
   • У період між зборами місцевої організації Партії діяльністю місцевої організації Партії керує рада місцевої організації Партії у межах повноважень та у порядку, визначених цим Статутом.
   • Кількісний та персональний склад ради місцевої організації Партії обирається зборами місцевої організації Партії за поданням голови територіальної організації Партії та погодженням Голови Партії.
   • Строк повноважень членів ради місцевої організації Партії становить три роки.
   • Повноваження ради місцевої організації Партії або окремого (-их) члена (-ів) ради місцевої організації Партії можуть бути достроково припинені за рішенням Головної ради Партії.
   • Рішення ради місцевої організації приймаються на її засіданнях, які скликаються головою місцевої організації не рідше, ніж один раз на шість місяців. Рішення ради місцевої організації приймається на її засіданнях. Прийняте рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів ради місцевої організації.
  • Повноваження ради місцевої організації Партії.
   • Рада місцевої організації Партії у межах своїх повноважень:
  • за попередньою згодою з головою територіальної організації Партії скликає збори місцевої організації Партії та визначає норми представництва на зборах для тих первинних організацій, які входять до складу відповідної місцевої організації Партії;
  • створює постійні або тимчасові робочі та консультативно-дорадчі органи місцевої організації Партії, визначає їх компетенцію та затверджує структуру, призначає та звільняє їх керівників, визначає їх склад;
  • утворює у своєму складі первинні організації та припиняє їх діяльність за попереднім погодженням ради територіальної організації, до складу якої входить місцева організація;
  • приймає заяви про вступ до Партії та заяви членів Партії про припинення членства у Партії, передає їх раді територіальної організації Партії для прийняття відповідного рішення;
  • приймає рішення про внесення подання до територіальної організації Партії про необхідність виключення з Партії осіб за дії, несумісні із цим Статутом або програмними документами Партії;
  • приймає рішення про внесення подання до територіальної організації Партії про зміну або скасування рішень голови місцевої організації Партії, а також керівних органів первинних організацій Партії, які входять до складу відповідної місцевої організації Партії;
  • у межах повноважень та в порядку, визначених та територіальною організацією Партії, розпоряджається коштами та майном місцевої організації Партії;
  • за попереднім погодженням Головної ради Партії приймає рішення про заснування засобів масової інформації;
  • звітує перед керівними органами Партії, керівними органами територіальної організації Партії та членами місцевої організації про результати своєї діяльності;
  • вирішує інші питання діяльності місцевої організації Партії у межах, визначених цим Статутом та рішеннями керівних органів Партії.
   • Голова місцевої організації Партії.
    • Голова місцевої організації Партії керує діяльністю місцевої організації Партії у період між зборами місцевої організації Партії та засіданнями ради місцевої організації Партії.
    • Голова місцевої організації Партії входить до складу ради місцевої організації Партії за посадою та головує на її засіданнях.
    • Голова місцевої організації Партії обирається зборами місцевої організації Партії з числа її членів за поданням голови територіальної організації Партії та погодженням Голови Партії.
    • Строк повноважень голови місцевої організації Партії становить три роки.
   • Повноваження голови місцевої організації Партії.
    • Голова місцевої організації Партії у межах своїх повноважень:
   • здійснює поточне керівництво діяльністю місцевої організації Партії;
   • представляє місцеву організацію Партії у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;
   • робить заяви від імені місцевої організації Партії та від імені ради місцевої організації Партії;
   • скликає та організовує засідання ради місцевої організації Партії, головує на них;
   • здійснює оперативне керівництво первинними організаціями Партії, що входять до складу відповідної місцевої організації Партії, координує їхню діяльність;
   • здійснює загальне керівництво робочими органами місцевої організації Партії;
   • несе відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території місцевої організації Партії і звітує перед керівними органами Партії, керівними органами територіальної організації Партії та керівними органами місцевої організації Партії про свою діяльність;
   • вирішує інші питання діяльності місцевої організації Партії у межах повноважень, визначених цим Статутом та рішеннями керівних органів Партії.
    • Виконавчий орган  місцевої організації Партії.
     • З метою забезпечення діяльності керівних органів місцевої організації Партії у складі такої організації за рішенням голови місцевої організації Партії створюється виконавчий орган місцевої організації Партії. Виконавчий орган місцевої організації Партії діє на підставі цього Статуту.

 

 

 • Контролер місцевої організації Партії.
  • З метою контролю зі діяльністю органів місцевої організації Партії у складі місцевої організації Партії може бути призначено контролера місцевої організації Партії. У разі призначення контролера місцевої організації Партії, він діє на підставі Положення, яке затверджується Контрольно-ревізійною комісією.

 

 1. Первинні організації партії. Порядок їх створення та повноваження

 

 • Рада місцевої організації Партії за погодженням Ради територіальної організації Партії може прийняти рішення про створення первинної організації Партії у складі місцевої організації Партії. У складі місцевої організації Партії може бути створено декілька первинних організацій Партії.
  • До складу первинної організації Партії повинні входити щонайменше три члени Партії.
  • Створені та зареєстровані у визначеному цим Статутом порядку первинні організації не мають статусу юридичної особи.
 • Повноваження первинних організацій Партії.
  • Первинні організації Партії у межах своїх повноважень:
 • організують виконання цього Статуту, програмних документів Партії, рішень керівних органів Партії, керівних органів територіальних організацій Партії та місцевих організацій Партії, до складу яких входить відповідна первинна організація Партії;
 • беруть участь у партійних обговореннях, а також у виробленні й реалізації політики територіальних та місцевих організацій Партії вищого рівня;
 • висувають і обирають делегатів (представників) на збори місцевих організацій Партії, пропонують своїх членів до складу керівних органів Партії, територіальних та місцевих організацій Партії;
 • допомагають громадянам у самоорганізації для реалізації їхніх інтересів за місцем проживання;
 • у межах, визначених територіальною організацією Партії та Головної ради Партії, беруть участь у виборчих кампаніях Партії;
 • можуть вирішувати інші питання, що стосуються діяльності Партії на відповідній території, у межах компетенції, визначеної цим Статутом.
  • Органи первинної організації Партії.
   • Органом первинної організації Партії є збори (конференція), а керівною особою первинної організації Партії є голова первинної організації Партії, які діють у межах повноважень, визначених цим Статутом Партії та рішеннями керівних органів Партії.
  • Збори (конференція) первинної організації Партії.
   • Збори первинної організації Партії є вищим керівним органом первинної організації Партії.
   • Чергові збори первинної організації Партії скликаються головою первинної організації Партії не рідше, ніж один раз на один календарний рік.
   • Позачергові збори первинної організації Партії можуть бути скликані за вимогою Головної ради Партії, ради територіальної організації Партії, ради місцевої організації Партії, до складу якої входить відповідна первинна організація Партії, або голови первинної організації Партії.
   • Чергові та позачергові збори первинної організації Партії є правомочними, якщо для участі у них зареєструвалися більше, ніж половина від кількісного складу первинної організації Партії.
  • Повноваження зборів первинної організації Партії.
   • Збори  первинної організації Партії:
  • у порядку, визначеному Головною радою Партії та територіальною організацією Партії, вносять місцевій організації Партії, до складу якої входить відповідна первинна організація Партії, пропозиції щодо висування кандидатів на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
  • обирають голову первинної організації Партії, а також, згідно зі встановленими нормами представництва, делегатів на збори місцевих організацій Партії;
  • вносять подання до територіальної організації Партії про припинення діяльності (реорганізацію, ліквідацію) первинної організації Партії;
  • заслуховують та затверджують звіти голови первинної організації Партії;
  • вирішують інші питання діяльності первинної організації Партії у межах повноважень, визначених цим Статутом.
   • Голова  первинної організації Партії.
    • Голова первинної організації Партії керує діяльністю первинної організації Партії у період між зборами первинної організації Партії.
    • Голова первинної організації Партії обирається зборами первинної організації Партії з числа членів первинної організації Партії за поданням голови місцевої організації Партії, погодженим головою територіальної організації Партії.
    • Строк повноважень голови первинної організації Партії становить три роки.
   • Повноваження Голови первинної організації Партії.
    • Голова первинної організації Партії у межах своїх повноважень:
   • здійснює поточне керівництво діяльністю первинної організації Партії;
   • представляє первинну організацію Партії у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;
   • робить заяви від імені первинної організації Партії;
   • скликає та організує збори первинної організації Партії, головує на них;
   • несе відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території первинної організації Партії і звітує про свою діяльність перед керівними органами Партії, керівними органами територіальної організації Партії та керівними органами місцевої організації Партії, до складу якої входить відповідна первинна організація;
   • вирішує інші питання діяльності первинної організації Партії у межах повноважень, визначених цим Статутом.