ПРОГРАМА
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

«НОВА СОЛІДАРНА УКРАЇНА»

IMG_1323

2014 рік

 

Ця Програма розроблена згідно статті 7 Закону України «Про політичні партії в Україні» та є викладом цілей та завдань Політичної партії «Нова Солідарна Україна», а також шляхів їх досягнення.

 

Ми віримо, що:

  1. Суспільна солідарність перетворить Україну на «Сім’ю вільну, нову».
  2. Солідарна дія буде запорукою процвітання України.
  3. Об’єднання зусиль необхідне задля спільного блага.
  4. Солідарність – це соціальний принцип та моральна чеснота.
  5. Солідарність – рушійна сила боротьби за соціальну справедливість.
  6. Солідарна дія є шляхом до соціального захисту.
  7. Єдність та солідарність спасе Україну.
  8. В Справедливість, Братерство, Солідарність.
  9. Солідарний розвиток – шлях до ефективної економіки.

 

Основною метою створення та діяльності Політичної партії «Нова Солідарна Україна» (надалі — Партія) є:

— поширення та популяризація в українському суспільстві ідей солідарності та принципів солідаризму;

— забезпечення добробуту громадян України, адже багатою держава буде лише тоді, коли її громадяни будуть заможними;

— захист і задоволення законних прав і свобод членів Партії, задоволення їх законних політичних, економічних, соціальних, культурних та інших спільних інтересів, сприяння розв’язанню соціально-економічних проблем.

Для досягнення поставленої мети Партія у встановленому чинним законодавством порядку ставить перед собою такі основні завдання:

— бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи;

— домагається утвердження і забезпечення в Україні прав і свобод людини, визначених Конституцією України;

— бере участь у виробленні державної політики, у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та міських, селищних і сільських голів, в організації проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;

— утворює політичні, виборчі та парламентські коаліції або вступає до них;

— вносить пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування та одержує від них інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

— розробляє законопроекти, сприяє їх прийняттю та реалізації;

— бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової інформації;

— організує та проводить різні політичні акції: збори, мітинги, демонстрації, інші масові заходи, спрямовані на поширення своїх ідей;

— на безоплатній основі поширює інформацію про свою діяльність, вироби з власною символікою, проводить виставки, фестивалі, семінари, лекції та інші заходи;

— бере участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження і розвитку української нації та українського козацтва, усіх національних і культурних меншин, що проживають на території України.

 

Основні принципи діяльності Партії

Основними принципами, на яких будується діяльність Партія, є:

— суворе дотримання положень Конституції, законодавства України та морально-етичних норм, поширення і утвердження їх основ в суспільстві;

— патріотизм;

— активна громадська позиція в утвердженні в суспільстві вимог дотримання правопорядку, нетерпимість до злочинів;

— забезпечення участі у формуванні державної політики захисту свобод, прав та інтересів громадянина і української держави;

— сприяння об’єднанням громадян, органам влади та місцевого самоврядування у підвищенні військової, економічної, господарської могутності держави;

— висока особиста та партійна відповідальність і виконавська дисципліна;

— активна виховна робота, зокрема, серед молоді, утвердження фізичного, духовного і морального розвитку кожного громадянина України;

— контроль за дотриманням органами державної влади і місцевого самоврядування законних прав та інтересів громадян України.

 

Шляхи досягнення мети та завдань Партії

 

Шляхами для досягнення мети та завдань Партії є:

 

— Соціальна політика;

— Боротьба з корупцією та злочинністю;

— Відродження сільськогосподарського та промислового потенціалу, підтримка малого та середнього бізнесу;

— Регіональна політика;

— Зовнішня політика;

— Збройні сили України та її обороноздатність;

— Освіта, наука, культура;

— Охорона здоров’я та екологічна безпека;

— Захист прав та свобод громадян України;

— Молодіжна політика;

— Боротьба з наркоманією, алкоголізмом, СНІДом, контроль за міграцією.

 

Поняття «солідарність» та «солідаризм»

Поняття «солідарність» та «солідаризм» походять від латинських слів «solidare — solidum», що значить «пов’язувати, з’єднувати, наповнювати». Одне зі значень терміну «solidum» — ціле, утворене із пов’язаних між собою елементів. В свою чергу, похідне слово від терміну «solidum» — «soliditas» означає міцність, довгочасність та цілість.

Солідарність відіграє надзвичайно важливу роль у спільному житті не тільки людей, а й усіх живих істот. На принципі солідарності будується соціально-філософська система солідаризму. Таким чином, солідарність розглядається не лише як принцип, а також як морально-етичний постулат, на який повинен опиратися увесь суспільний устрій.

Солідарність та солідаризм, в їх практичній площині, зводиться до солідарної дії з метою досягнення спільної мети та принципу «один за всіх та всі за одного».

Принцип та система солідаризму

Надзвичайно важливим є також справедливий розподіл національного продукту держави. Згідно з принципом солідаризму, кожний громадянин у державі виконує функцію, яка є потрібною для всіх інших членів суспільства.

Наприклад, президент держави, робітник на підприємстві, селянин в полі чи менеджер в комерційному банку виконують функції, які є корисними для всіх громадян держави. Тому національний продукт країни має бути розподілений відповідно до цих функцій. Інакше держава не виконає своєї ролі справедливого арбітра, що неминуче призведе до класової боротьби та конфліктів між її громадянами.

Система солідаризму визнає суспільство носієм економічних функцій: визнаючи принцип приватної власності, вона, проте, залишає за собою право унормовувати і регулювати взаємини між економічною діяльністю індивіда, суспільства і держави. Народ, в свою чергу, є природною спільнотою. Отже, він не є незалежним від держави. З огляду на це держава має право задля суспільного добра втручатися у сферу народного господарства.

В такий спосіб солідаризм намагається усунути вади економічного лібералізму та соціалізму, залишаючи, проте, позитивні елементи обох систем. Солідаризм визнає природні права людини і, водночас, належна увага приділяється всьому суспільству. Моральний обов’язок вимагає від солідаризму визнання принципу свободи як найвищої соціальної цінності, інакше кажучи, свободи для всіх членів суспільства, а не лише для привілейованих верств населення.

Саме з цих причин солідаризм протистоїть руйнівній конкуренції, не виключаючи, однак, чесного змагання економічних суб’єктів. Набуття приватної власності в системі солідаризму захищається як одне з природних прав особи. Форми і межі цих прав повинні регулюватися чинним законодавством.

Держава, згідно з принципом солідаризму — це результат або продукт соціальних процесів, вона є необхідною та найвищою формою людського співжиття, одним із феноменів природного права, який ґрунтується на розумі. Держава має здатність до адаптації у часі й просторі, і неможливо уявити, наприклад, науково-технічний прогрес, вдосконалення соціальних та економічних зв’язків без підвищення почуття відповідальності та дисципліни, що, без сумніву, сприяє реорганізації та розвитку правових, соціальних та економічних інституцій.

 

 

Солідаризм та сучасна Україна

Першим українським солідаристом можна назвати Тараса Шевченка. У своїх творах він окреслює недоліки розділеного соціуму, духовно збіднілої еліти, класового егоїзму та відсутність відповідальності. «Доборолась Україна до самого краю. Гірше ката свої діти тебе розпинають» – висловлюється Шевченко про моральні устої тогочасного народу стосовно України.

Він ставить за приклад ідеалізований устрій Козаччини, змальовуючи втрачений ідеал соціальної гармонії та національної величі: «Було колись в Україні ревіли гармати; було колись запорожці вміли панувати». Шевченко пророкує своїм землякам світле майбутнє через загальну солідарність: «Обніміте брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати».

Практично в кожному творі Кобзар закликає українців бути спільниками – не ділити життя й батьківщину, а разом іти до загального блага. У часи національного поневолення, Шевченко пропонує українцям силовий метод зміни наявного соціального стану – «повставати й рвати кайдани». Як солідаристичний ідеал пропонує «сім’ю вольну, нову». Сім’я, кровна спорідненість, – це перший ступінь суспільної солідарності, суспільство-народ він хоче бачити сім’єю. У «новій» – не просто вільній від іноземного поневолювача. «Новій», мається на увазі, без протиріч, міжкласової відчуженості та наявності спорідненості, а також – спільної цінності – України.

Український солідаризм міститься в річищі загальноєвропейських духовних засад і пов’язаний із пошуком не тільки національного, але й соціального ідеалу.

Концепція солідарності є доволі актуальною для сучасної України, адже саме ця ідея є найкориснішою для розвитку нашої держави сьогодні.

За допомогою солідаризму можна зцементувати наше суспільство і зорієнтувати його у напрямку світового розвитку цивілізації.

 

Економічна політика

Сьогодні державний бюджет України наповнюється в основному завдяки оподаткуванню фізичних та юридичних осіб. Тому важливо, щоб система оподаткування країни була справедливою та забезпечувала ситуацію, при якій бідні сплачують менше, а багаті — більше коштів до держбюджету, а не навпаки.
Держава також повинна впливати на ріст національного багатства завдяки своїй фінансово-економічній політиці, яка б сприяла росту народного господарства та добробуту громадян. Для досягнення цієї мети необхідно спрямувати підприємства на виробництво продукції, товарів та послуг, які мали б попит як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, надаючи цим підприємствам вигідні низьковідсоткові кредити, і в такий спосіб збільшуючи їх конкурентоздатність.

Ще одна запорука економічного зростання — збільшення кількості нових робочих місць та забезпечення роботою всіх працездатних громадян. В такий спосіб з часом можна було б подолати безробіття, яке є не лише економічним, а й дуже серйозним соціальним фактором ризику для України.

 

Фінансово-кредитна політика

Другим за важливістю фактором збільшення національного багатства є фінансово-кредитна політика Національного банку. Головне завдання НБУ полягає в максимальному сприянні реальному сектору української економіки — через низькі відсоткові ставки дати всім перспективним економічним проектам, спрямованим на розвиток, можливість отримати достатню кількість фінансових ресурсів.

Держава за допомогою фіскального законодавства може регулювати банківський ринок та стимулювати фінансово-кредитні установи надавати низьковідсоткові кредити тим підприємствам, які продукують високоякісні товари та послуги. Такі кредити мусили б бути під суворим державним контролем і мали б надаватися в першу чергу малому та середньому бізнесу для реалізації інноваційних проектів та пожвавлення економічної активності в Україні.

 

Соціальна політика

Соціальна політика партії спрямована на забезпечення гідних умов життя для всіх без винятку громадян. Адресна, спрямована допомога малозахищеним верствам населення (в Україні близько 10% населення – інваліди, близько 23% — ветерани війни, праці, військової служби), повинна забезпечити їм не жебракування, а гідний рівень життя. Пенсіонерам – достойні пенсії.

Протиріччя між роботодавцями та робітниками повинні поступитися партнерству та взаємовигідній співпраці, по типу акціонерних товариств з справедливим розподілом прибутку, прозорості, де кожен є пайщиком, з правом голосу та заінтересованим в розвитку загальної справи.

Відродження промисловості, сільського господарства, побутової сфери, туризму та інше з врахуванням величезного потенціалу України забезпечить роботою та достойним прибутком всіх громадян. Це зруйнує прірву між багатими та бідними (середній дохід 10% самої багатшої частини населення повинен перевищувати не більше ніж в 5-6 разів середній дохід 10% самої біднішою частини населення України).

Соціальна політика в умовах ринкової економіки повинна використовувати світовий досвід, норми Європейської соціальної хартії. Рівень соціального захисту повинен бути піднятий до рівня соціального захисту у країнах Європейського союзу.

Тільки благополуччя кожної родини створить сучасну перспективну державу, у якої є майбутнє.

 

Боротьба з корупцією та злочинністю

Всі наші ініціативи не можливо буде реалізувати якщо не подолати тотальну корупцію в нашій державі. Корупційні піраміди, побудовані знизу до самого верху, неможливість вирішити жодного важливого питання без хабара – найтяжча ракова пухлина держави, яка знищує і мораль, і віру в справедливість та законність. Якщо не подолати цю хворобу – нашу державність буде знищено.

Щоб здолати це явище необхідно:

— проводити постійну масову роз’яснювальну роботу з громадськістю про недопущення та аморальність дачі хабарів, щоб кожен випадок вимагання хабара ставав загальновідомим. Посилити контроль громадських організацій за діяльністю чиновників всіх рівнів в частині хабарництва;

— провести судову реформу, переатестацію судій, створити прозору систему роботи судів, які повинні працювати швидко, ефективно, справедливо, незалежно від посад та рівня багатства або бідності осіб, що звертаються за судовим захистом. Приймати рішення у визначені чинним законодавством України терміни. Корупція в судовій системі – найтяжче зло;

— створити громадські юридичні приймальні та телефони довіри, де досвідчені юристи на громадських засадах, безкоштовно консультуватимуть громадян, у яких чиновники, працівники контролюючих органів та органів правопорядку вимагають хабар;

— посилити контроль за дотриманням чиновниками Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

— відмінити депутатську недоторканність, бо вона створює безкарність і стимулює хабарництво. Значно скоротити роздуті штати чиновників всіх рівнів
та різних контролюючих органів, які тільки створюють системне хабарництво «контролюючи» одне одного;

— відродження сільськогосподарського та промислового потенціалу, підтримка малого та середнього бізнесу.

Ми всі є свідками того, як руйнується українське село, робиться нерентабельною земля – головне наше багатство. Діє все та ж формула: зробити збитковим, збанкротувати та за безцінь скупити. Але ж земля — це наше вічне багатство, це навіть не завод який можливо демонтувати або кудись перенести. Зростання цін у світі на екологічно чисті продукти харчування йде навіть стрімкіше за зростання цін на енергоносії. Україна здатна забезпечити високоякісними, екологічно чистими продуктами харчування всю Європу. Досить вже себе вести як жебрак, що сидить на золотій лавці. Треба відродити принципи ефективного господарювання на землі, сприяти прямим інвестиціям в господарства, створенню малих агропромислових комплексів, міні ковбасних та молочних цехів, власних елеваторів в господарствах та реалізації їх продукції.

Обсяг ВВП в Україні за роки незалежності знизився більш ніж вдвічі. Домінують сировинні галузі промисловості, а високотехнологічні – майже не інвестуються, бо геополітичним конкурентам нашої країни потрібна Україна – як відсталий сировинний додаток, а не міцна розвинена держава. Необхідно відродити, модернізувати та підтримати нашу промисловість, не розкрадати, а спрямувати туди інвестиції, в тому числі бюджетне фінансування. Реформувати всю енергетичну систему України.

Необхідно створити умови для розвитку малого та середнього бізнесу, що надасть робочі місця та масово збагатить населення України: зменшити податковий тиск, створити пільгові системи кредитування та надати їм всебічну державну підтримку.

 

Регіональна політика

Регіональна політика повинна стати пріоритетним напрямком внутрішньої
політики України. Необхідно створити сприятливі умови для розвитку регіонів, спрямувати туди інвестиції, зміцнити систему місцевого самоврядування та її можливості, водночас посилити відповідальність місцевих керівників за все, що діється в регіоні. Для цього – на законодавчому рівні поширити права та фінансові можливості регіонів. Посилити громадський контроль за комунальною власністю на місцях, її використанням, приватизацією – бо це дасть можливість створити додаткові робочі місця та наповнити місцеві бюджети. Тоді перестануть зникати з карти України малі міста та села. Розквіт України повинен починатися знизу – з регіонів.

 

Зовнішня політика

Головною лінією зовнішньої політики України повинні бути рівноправні та дружні відносини з усіма країнами, як зі Сходом, так із Заходом. Ми любимо і поважаємо всіх, а особливо ті країни, які відкривають свої ринки для нашої продукції та роблять великі замовлення нашій промисловості та сільському господарству. Ми повинні поважати державний суверенітет країн, та виступати проти втручання в їх внутрішні справи.

 

Збройні сили України та її обороноздатність

Після розвалу СРСР Україна мала третю, після США та Росії армію в світі за військовим потенціалом. Сьогодні все це розвалено, армія майже не існує. Нам пропонують концепцію колективної безпеки, за якою у нас практично не буде армії, а ми будемо утримувати якісь вузькопрофільні підрозділи для дій в міжнародному масштабі, і це буцім то для нас буде в багато разів дешевше.

Нам потрібна міцна сучасна армія. Необхідно в рази збільшити фінансування для реформування Збройних Сил України під жорстким контролем, відродити всю їх інфраструктуру. Зробити престижною та високо оплатною військову професію.

 

Освіта, наука, культура

Українська освіта та наука за роки незалежності зазнали тяжких втрат, багато вчених емігрували, а ті що залишилися, в переважній більшості не мають фінансування та сучасного обладнання для своєї діяльності. Рівень освіти в навчальних закладах значно впав, таких вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ), що відповідають сьогоденню дуже мало, та й в них ректори люблять декларувати, що їх дипломи визнаються за кордоном. Складається враження, що ми готуємо наймитів для підняття закордонних економік. Держава повинна фінансувати провідні галузі науки, забезпечити науковців достойною зарплатнею, а студентів стипендією, створити гідні умови для молодих спеціалістів. Зменшити число ВНЗ, залишити тільки ті, що мають відповідну базу та відповідають всім сучасним вимогам для ВНЗ.

Україна має свою унікальну культуру, що історично склалася та поєднує Східні та Західні традиції. В легендах, піснях та думах наших предків возвеличувались: Віра та патріотизм, любов, праця та самопожертва для своєї Батьківщини, вірність та дружба. Необхідно відновлювати власні культурно-історичні цінності, пропагувати їх через кіно, телебачення та друковану продукцію, посилити контроль громадських організацій за цим процесом.

Потрібно розвивати українську мову як державну та підтримувати положення Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин. Створювати можливості для вивчення російської та інших мов в усіх навчальних закладах.

 

Охорона здоров’я та екологічна безпека

Необхідно за рахунок бюджету забезпечити фінансування безкоштовних, але якісних медичних послуг в необхідному для населення обсязі. Сприяти розвитку страхової та приватної медицини, виробництву вітчизняних ліків.

Активізувати та підвищити контроль за профілактичними заходами, по ранньому виявленню хвороб та їх профілактиці.

Всебічна підтримка розвитку фізичної культури та спорту – як кращого чинника здоров’я та запобігання захворюванням.

Дуже шкодять здоров’ю і екологічні негаразди: наслідки Чорнобильської катастрофи, забруднення річок та водоймищ, безконтрольна вирубка лісів, насиченість повітря шкідливими речовинами тощо. Необхідно створити систему екологічної безпеки та реорганізувати існуючу систему екологічної експертизи і контролю, вирішити проблему очисних споруд в містах та селах, забезпечити людей якісною питною водою. Надати можливість громадським організаціям здійснювати контроль за екологічним становищем в країні.

Підвищення рівня забезпеченості та здоровий спосіб життя, збагачене натуральними вітамінами харчування, санітарний контроль – зміцнить імунну систему українців, продовжить їх життя. Вакцинація як і відмова від неї – особиста справа кожної людини, що не повинна нав’язуватись та бути приводом для відмови прийому дитини в дитячий садок або школу.

 

Захист прав та свобод громадян України

Держава повинна жорстко контролювати найменші порушення прав та свобод наших громадян, бо зараз вони гарантовані, в багатьох випадках, тільки на папері. Необхідно надати відповідні контрольні повноваження громадським організаціям та активно їх залучати до цієї роботи для допомоги державі.

Шахрайські схеми надання кредитів багатьма банками та кредитними спілками, правова беззахисність та довірливість наших громадян, залишили без засобів для існування та взагалі без житла тисячі сімей.

Всупереч Конституції, в Україні постійно ігноруються більшість прав інвалідів, ветеранів, дітей війни. Якісна безкоштовна медична допомога також є гарною декларацією, а не повсякденною реальністю українців.

 

Молодіжна політика

Держава, яка не опікується проблемами дітей та молоді – не має майбутнього. Необхідно активно залучати молодь до громадського та політичного життя, до роботи в органах влади. Держава повинна сприяти працевлаштуванню молоді, її пільговому житловому кредитуванню. Створювати умови, щоб молодь могла поєднувати працю з роботою. Необхідно сприяти діяльності громадських молодіжних організацій, виховувати в молоді патріотизм, почуття відповідальності,  високу моральність.

Необхідно створити всі умови та систему реальних пільг для сімей з трьома та більше дітьми. Надавати вагому фінансову допомогу на новонароджених дітей. Законодавчо захищати сім’ю і материнство.

 

Боротьба з наркоманією, алкоголізмом, СНІДом, контроль за міграцією

Наркоманія, алкоголізм, СНІД досягли в Україні загрозливих масштабів та постійно поширюються, вони спричиняють до деградації нашого суспільства та знищення генофонду української нації. Для боротьби з цими негативними явищами необхідно об’єднати зусилля Держави та громадських організацій. Ввести обов’язкове, систематичне тестування дітей та молоді на використання наркотичних засобів. Створити систему громадського контролю та посилити відповідальності за розповсюдження наркотичних засобів. Створити мережу безкоштовних центрів лікування та соціальної реабілітації наркозалежних. Заборонити паління в громадських місцях, рекламу алкоголю та тютюну, їх вживання неповнолітніми. Вести широкомасштабну просвітницьку роботу, особливо з дітьми та молоддю.

В питанні міграції необхідно встановити жорсткий державний та громадський контроль за переміщенням іноземців та їх працевлаштуванням в Україні. Першочергове право на всі форми працевлаштування повинні мати громадяни України. Необхідно створити умови та робочі місця для повернення додому українців, що змушені працювати за кордоном.

 

Духовна солідарність

Такі соціальні явища як Релігія, Культура, Традиція формують з історичної спільноти людей ту чи іншу цивілізацію. Наприклад, американський політичний філософ С. Хантінгтон в своїй книзі «Зіткнення цивілізацій» називає дев’ять основних типів цивілізацій, які існують в сьогоднішньому світі: Західна, Латино-американська, Африканська, Ісламська, Китайська, Індуїстська, Православна, Буддистська та Японська.

Концепція солідарності та солідаризму, на противагу принципу зіткнення цивілізацій, пропонує духовну солідарність людей різних національностей, релігій, статків та кольору шкіри.

Духовній солідарності сприяють спосіб життя, культурні традиції, спільність світогляду та світорозуміння. Символами духовної солідарності людей є спільні поняття, терміни та культурні коди, запозичені з надбання західноєвропейської, азіатської та античної цивілізацій. Не лише одна нація, а все людство століттями й тисячоліттями працює над примноженням культурних цінностей, які об’єднують людей в одну спільність.

Шановні друзі!

Сьогодні наша країна переживає нелегкі часи. Крім фінансово-економічної кризи, Україна проходить складний етап своєї історії — відбувається непростий процес становлення нашої держави як незалежної та демократичної країни. Як і багато українських громадян, ми глибоко переконані, що потрібно займати активну життєву позицію, намагатися впливати на стан справ у державі, не словом, а ділом доводити свою дієздатність — і тоді Україна отримає шанс зайняти гідне місце серед провідних держав світу, а кожен українець буде пишатися, що є громадянином саме нашої країни.

Запрошуємо Вас приєднатися до нашої команди однодумців, адже ми переконані, що солідарна дія буде запорукою процвітання України!