logo

«НОВА СОЛІДАРНА УКРАЇНА» співпрацює з іншими об’єднаннями громадян (громадськими організаціями, партіями, рухами, конгресами, фондами, союзами, асоціаціями, спілками), а також органами державної влади для досягнення головної цілі організації — солідарності всіх заради блага кожного.

Довідково:

Створення політичної партії

Згідно ст. 10 Закону України «ПРО ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ»: …Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з’їзді та це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах…

Поняття «солідарність» та «солідаризм»

Поняття «солідарність» та «солідаризм» походять від латинських слів «solidare — solidum», що значить «пов’язувати, з’єднувати, наповнювати». Одне зі значень терміну «solidum» — ціле, утворене із пов’язаних між собою елементів. В свою чергу, похідне слово від терміну «solidum» — «soliditas» означає міцність, довгочасність та цілість.

Солідарність відіграє надзвичайно важливу роль у спільному житті не тільки людей, а й усіх живих істот. На принципі солідарності будується соціально-філософська система солідаризму. Таким чином, солідарність розглядається не лише як принцип, а також як морально-етичний постулат, на який повинен опиратися увесь суспільний устрій.

Солідарність та солідаризм, в їх практичній площині, зводиться до солідарної дії з метою досягнення спільної мети та принципу «один за всіх та всі за одного».

 

 1. Загальнi положення

 

 • Політична Партія «НОВА СОЛІДАРНА УКРАЇНА» (надалі – Партія) – є політичною партією, що об’єднує на засадах добровільності громадян України — прихильників Програми Партії, з метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян та участі у виборах, інших політичних заходах.
 • Назва Партії.
  • Повне найменування українською мовою – Політична Партія «НОВА СОЛІДАРНА УКРАЇНА».
  • Скорочене найменування українською мовою – ПП «НСУ».
 • Правовий статус, загальні засади та територіальні межі діяльності Партії.
  • Партія поширює свою діяльність на всю територію України та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Конституцiї України, законів України та інших актів законодавства, власної Програми i цього Статуту.
  • Партiя дiє на засадах законності, гласності, рiвноправностi її членів, добровiльностi вступу та виходу з Партії.
  • У встановленому законом порядку набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєсстрацiї.
  • Партія може бути власником майна, мати самостійний баланс, рахунки в установах банків України, печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Головною радою Партії, а також власну символіку до якої належать: прапор, розпізнавальний знак, девіз та партійний гімн, що затверджуються Головною радою Партії. Партійна символіка Партії реєструється в установленому порядку.
  • Держава не відповідає за фінансовими та майновими зобов’язаннями Партії, а Партія не відповідає ні за якими зобов’язаннями держави.
  • Партія не несе майнової відповідальності за зобов’язаннями її членів, а члени Партії не відповідають за зобов’язаннями Партії.
  • Усі структурні утворення Партії використовують назву Партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі партії.

 

 1. Майно та кошти Партії

 

 • Партія володіє, користується та розпоряджається власним рухомим і нерухомим майном, коштами, набуття яких не забороняється законами України. Партiя також може орендувати необхiдне для її діяльності рухоме та нерухоме майно.
 • Власником майна Партії, у тому числі майна її територіальних та місцевих організацій, є Партія. Члени Партії не мають прав відносно майна Партії, якщо інше не передбачено цим Статутом чи іншим документом, що прийнятий на підставі та відповідно до законодавства та цього Статуту.
 • Партія та її структурні утворення є неприбутковими організаціями.
 • Джерелами коштів та майна Партії є:
 • членські та добровільні внески членів Партії;
 • добровільні пожертви громадян, підприємств, установ, організацій у встановленому законами України порядку з врахуванням обмежень, визначених законодавством;
 • пасивні доходи;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.
  • Кошти та майно Партiї використовуються у відповідності до чинного законодавства України для здійснення статутних завдань та програмних цілей Партії, утримання штатного персоналу та на матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, надання благодійної допомоги юридичним особам соціальної сфери діяльності.
  • Порядок використання коштів та майна Партії встановлюється Головною радою Партії та контролюється Контрольно-ревізійною комісією Партії.
  • Щороку Партія публікує фінансовий звіт про доходи і видатки у засобах масової інформації для загального ознайомлення.
  • Партія веде бухгалтерську звітність у встановленому законом порядку.

 

 

 1. Порядок та пiдстави припинення дiяльностi Партiї

 

 • Припинення діяльності Партії здійснюється шляхом саморозпуску, анулювання свідоцтва про реєстрацію партії або заборони діяльності партії в порядку, встановленому законодавством України.
 • Ліквідація Партії відбувається за рішенням З’їзду Партії, що приймається кваліфікованою більшістю, не меншою ніж три чверті від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у З’їзді Партії. У разі прийняття рішення про ліквідацію Партії З’їзд Партії визначає чисельність Ліквідаційної комісії та обирає її членів.
 • Грошові кошти та інше майно Партії в разі її ліквідації не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються на виконання статутних цілей та завдань або на благодійні цілі.

 

 1. Порядок внесення змін до Статуту і Програми Партії

 

 • Змiни i доповнення до Статуту i Програми Партiї вносяться З’їздом Партiї, що приймається кваліфікованою більшістю, не меншою ніж три чверті від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у З’їзді Партії.
 • Про зміни і доповнення, внесені в Статут, Програму Партії, склад керівних органів, Партiя в порядку і в строки, встановлені чинним законодавством України повiдомляє орган реєстрації.