IMG_1322

 1. Голова Партії

 

 • Голова Партії є вищою керівною особою Партії, яка визначає політичний курс, стратегію та тактику діяльності Партії, а також здійснює загальне керівництво нею.
  • Голова Партії обирається З’їздом Партії шляхом відкритого голосування кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж три чверті від кількості делегатів, зареєстрованихдля участі у З’їзді Партії.
  • Голова Партії за посадою є Головою Головної ради Партії, якщо інше рішення не прийнято З’їздом Партії.
 • Повноваження Голови Партії.
  • Голова Партії у межах своїх повноважень:
 • оцінює політичну ситуацію в країні, розробляє стратегію й тактику діяльності Партії, визначає політичний курс Партії;
 • готує за участю Головної ради Партії і виносить на розгляд З’їзду Партії Програму Партії інші програмні документи Партії, приймає політичні рішення;
 • робить заяви від імені Партії;
 • представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими політичними партіями, громадськими об’єднаннями та іншими особами;
 • звертається до Головної ради Партії з поданням щодо визначення порядку формування більшості чи переходу в опозицію народних депутатів, що представляють Партію у Верховній Раді України;
 • приймає рішення щодо проведення загальнопартійних обговорень за власною ініціативою, ініціативою Головної ради Партії, Контрольно-ревізійної комісії та/або за пропозицією не менше, ніж однієї третини від кількості територіальних організацій Партії з метою врегулювання спірних питань партійної політики та її основних напрямків;
 • відкриває та закриває партійні обговорення, приймає рішення за їх результатами;
 • має право вносити подання, пропозиції для розгляду на З’їздах Партії;
 • головує на З’їздах Партії, підписує рішення З’їздів Партії;
 • вносить до З’їзду Партії подання щодо кількісного складу Головної Ради Партії та кандидатур на посади членів Головної ради Партії, а також подання щодо відкликання вказаних осіб з займаних ними посад;
 • вносить до З’їзду Партії подання щодо кількісного складу Контрольно-ревізійної комісії Партії, кандидатури на посаду Голови Контрольно-ревізійної комісії та членів Контрольно-ревізійної комісії;
 • видає розпорядження щодо розподілу управлінських та організаційних функцій між членами Головної ради Партії;
 • вносить до конференції територіальної організації Партії подання щодо кандидатури Голови територіальної організації Партії, кількісного та персонального складу членів ради територіальної організації Партії та затверджує рішення щодо обрання Голови терторіальної організації Партії та членів ради територіальної організації Партії;
 • затверджує рішення щодо обрання Голови місцевої організації Партії, кількісного та персонального складу членів ради місцевої організацій Партії;
 • виносить на розгляд З’їзду Партії пропозиції щодо утворення блоків з іншими політичними партіями чи підтримки інших політичних партій;
 • скликає чергові та позачергові З’їзди Партії;
 • уводить у дію рішення керівних органів Партії, а також територіальних, місцевих організацій Партії у визначених цим Статутом випадках;
 • зупиняє дію будь-яких рішень керівних органів Партії, окрім рішень щодо скликання З’їзду Партії, прийнятих на вимогу більше третини територіальних організацій Партії, та рішень З’їзду Партії;
 • зупиняє повноваження будь-якого члена Головної ради Партії з наступним зверненням до З’їзду Партії стосовно відкликання його з займаної посади;
 • вносить до Головної ради Партії подання про утворення та припинення діяльності, територіальних, місцевих організацій Партії;
 • вносить до Головної ради Партії подання про виключення з Партії її членів за дії, несумісні з цим Статутом або Програмою Партії;
 • без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;
 • розпоряджається майном та коштами Партії, укладає договори, а також вчиняє інші правочини, необхідні чи пов’язані з діяльністю Партії;
 • видає довіреності необхідні чи пов’язані з діяльністю Партії;
 • підписує фінансові, розпорядчі та інші документи Партії, відкриває рахунки у банківських установах та розпоряджається ними;
 • видає головам територіальних організацій Партії довіреності на здійснення ними повноважень, передбачених цим Статутом;
 • вирішує інші питання, що стосуються діяльності Партії, окрім питань, вирішення яких віднесено до повноважень З’їзду Партії.
  • Голова Партії може делегувати повноваження щодо розпорядження майном та коштами Партії, підпису фінансових та розпорядчих документів Партії, укладення договорів та вчинення інших правочинів, необхідних і пов’язаних з діяльністю Партії, заступнику Голови Партії або одному з членів Головної ради Партії на підставі відповідного рішення.
  • Рішення Голови Партії викладаються письмово у формі розпоряджень, наказів, подань, доручень тощо та набувають чинності з моменту їх підписання.