IMG_0937-1

 1. Членство в Партiї

 

 • Відносини щодо набуття, зупинення та припинення членства в Партії, сплати членських внесків регулюються цим Статутом.
 • Особи, які можуть бути членами Партії.
  • Членами Партії можуть бути громадяни України, які досягли вісімнадцятирічного віку, розділяють цілі та завдання Партії, дотримуються цього Статуту, беруть участь у діяльності Партії та сплачують членські внески.
  • Членами Партії не можуть бути іноземні громадяни, особи без громадянства, громадяни України, визнані судом недієздатними, а також громадяни, які відповідно до законів України не можуть бути членами політичної партії, члени інших політичних партій, якщо вони не припинили членство в іншій партії відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні».
 • Порядок прийому у члени Партії.
  • Прийом у члени Партії здійснюється З’їздом Партії, Головною радою Партії, радами територіальних та місцевих організацій Партії на підставі особистої письмової заяви кандидата.
  • Особа набуває статусу члена Партії з моменту набуття чинності відповідним рішенням уповноваженого керівного органу Партії.
  • Членство в Партії є індивідуальним, фіксованим і є несумісним з одночасним перебуванням в інших політичних партіях.
  • Членство в Партії засвідчується партійним квитком, зразок якого затверджується Головною радою Партії. Реквізити, порядок виготовлення, видачі, зберігання, використання та заміни партійного квитка визначаються відповідним Положенням про партійний квиток, яке затверджується Головною радою Партії.
 • Права членів Партії:
 • обирати і бути обраним до всіх виборних органів Партії;
 • брати участь у діяльності та заходах, що проводяться Партією;
 • брати участь у голосуванні з усіх питань партійного життя;
 • звертатися з питаннями, пропозиціями, заявами в будь-які органи Партії, та одержувати відповідь по суті свого запиту;
 • за дорученням керівних органів та керівних осіб Партії виступати від імені Партії;
 • оскаржувати рішення та дії керівних органів та керівних осіб Партії до вищих керівних органів Партії, у тому числі і до З’їзду Партії;
 • звертатися до контролюючих органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії за захистом своїх порушених, оспорюваних або невизнаних прав члена Партії;
 • вільно висловлювати власні погляди на будь-яких партійних заходах;
 • одержувати інформацію про діяльність Партії та її органів, про діяльність структурних підрозділів Партії та їх органів;
 • вiльно виходити з Партiї;
 • має інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
  • Обовязки членів Партії:
 • дотримуватися Статуту Партії;
 • сприяти поповненню Партії новими членами Партії;
 • сприяти реалізації Програми Партії;
 • брати участь у діяльності відповідної територіальної, місцевої або первинної організації Партії;
 • особисто виконувати і активно сприяти реалізації рішень керівних органів Партії;
 • у межах своєї компетенції брати участь в організації і проведенні виборчих кампаній, які проводяться Партією або територіальною, місцевою, первинною організацією Партії;
 • сплачувати членські внески у розмірі визначеному Головною радою Партії;
 • не вчиняти дій, що дискредитують Партію, членів Партії та керівні органи Партії.
  • Партійна відповідальність членів Партії.
   • За невиконання вимог Статуту член Партії може бути притягнутий до партійної відповідальності у формі оголошення громадського осуду або виключення з Партії.
   • Член Партії, щодо якого прийнято рішення про притягнення до партійної відповідальності у формі оголошення громадського осуду може оскаржити таке рішення протягом десяти календарних днів до керівного органу вищого рівня, який повинен розглянути скаргу протягом тридцяти календарних днів та прийняти відповідне ріщення.
  • Порядок та підстави зупинення членства в Партії.
   • Зупинення членства в Партії здійснюється шляхом подання відповідної письмової заяви до З’їзду Партії, Головної ради Партії, ради територіальної, місцевої організацій Партії;
   • Член Партії, який призначений на посаду або вступив на службу, несумісну згідно з Конституцією та законами України з членством у політичних партіях, зупиняє членство в Партії на час перебування на відповідній посаді або службі.
   • Поновлення членства в Партії здійснюється шляхом подання письмової заяви громадянина до Головної ради Партії після звільнення його з відповідної посади або служби, через яку існували обмеження щодо членства в Партії.
   • Членство в Партії вважається поновленим з моменту прийняття відповідного рішення Головною радою Партії.
  • Порядок та підстави припинення членства в Партії.
   • Членство в Партії припиняється у таких випадках:
  • подання членом Партії письмової заяви до керівного органу Партії, уповноваженого згідно цього Статуту приймати рішення про прийняття у члени Партії;
  • виключення з Партії:
  • за вчинення дій чи бездіяльності, що дискредитують Партію, членів Партії, керівних та контролюючих органів, осіб Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії;
  • за вчинення дій чи бездіяльності, які є несумісними із цим Статутом та програмними документами Партії;
  • за систематичну, більше двох разів, несплату членських внесків;
  • за невиконання чи неналежне виконання рішень керівних та контролюючих органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії та/або перешкоджання виконанню вказаних рішень Партії;
  • в інших випадках, прямо передбачених законом;
  • набуття членства в іншій політичній партії;
  • набрання законної сили вироком суду, яким член Партії визнаний винним в скоєнні умисного злочину;
  • визнання члена Партії недієздатним або оголошення померлим в установленому законом порядку;
  • смерті члена Партії;
  • припинення громадянства України;
  • з інших підстав, передбачених цим Статутом;
   • Рішення про припинення членства в Партії у випадках, передбачених підпунктом 2 пункту 3.8.1. цього Статуту (виключення з Партії), приймає З’їзд Партії або Головна Рада Партії за поданням Голови Партії або Контрольно-ревізійної комісії.
   • Виключений з партії повинен повернути партійний квиток в орган, у якому він знаходиться на обліку.
   • Особа не може повторно бути прийнята у члени Партії протягом двох років з моменту ухвалення рішення про виключення її з Партії у порядку, визначеному цим Статутом.
   • У випадках, передбачених підпунктами 1 та 2 ч. 2. пункту 3.8.1. цього Статуту, членство в Партії припиняється з моменту прийняття З’їздом Партії, Головною радою Партії або радою територіальної організації Партії відповідного рішення.
   • У випадках, передбачених підпунктами 3-8 ч. 2. пункту 3.8.1. цього Статуту, членство в Партії припиняється з моменту настання відповідного юридичного факту: вступу в іншу політичну партію, смерті громадянина, втрати членом Партії громадянства України, визнання члена Партії недієздатним за рішенням суду, набуття чинності відповідним обвинувальним вироком суду і т. д.
   • Громадянин України  має  право  в  будь-який час зупинити чи припинити  своє  членство в Партії шляхом подання заяви до  відповідних  статутних  органів. Членство в Партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.
   • Припинення членства в Партії припиняє повноваження особи як члена керівних та контролюючих органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії, до складу яких вказана особа входила.